MPEC Dębica

Klauzule informacyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000088668, posiadające kapitał zakładowy w wysokości 10.342.000,00 zł wpłacony w całości, REGON 850490090, NIP 872-000-83-82.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu/celach:
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą),
 • wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, obiegu korespondencji).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt z Administratorem możliwy jest korespondencyjnie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica.
 3. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa.
 5. Nie będzie Pani/Pan podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 7. Administrator może powierzyć Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom (np. podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom świadczącym usługi informatyczne), przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000088668, posiadające kapitał zakładowy w wysokości 10.342.000,00 zł wpłacony w całości, REGON 850490090, NIP 872-000-83-82.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu:
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (dane osobowe przetwarzane są w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw),
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt z Administratorem możliwy jest korespondencyjnie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica.
 3. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy Kodeksu Pracy i przepisy odrębnych ustaw jest obowiązkowe.
 5. Nie będzie Pani/Pan podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 7. Administrator może powierzyć Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom (np. podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom świadczącym usługi informatyczne), przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębicy, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000088668, posiadające kapitał zakładowy w wysokości 10.342.000,00 zł wpłacony w całości, REGON 850490090, NIP 872-000-83-82.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu: wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na ochronie jego działalności (zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MPEC SP. z o.o., oraz ochrony mienia).
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: wizerunek osoby, postać, sylwetka.
 4. Pani/Pana dane osobowe (zapisy z kamer) będą przechowywane jedynie przez czas niezbędny dla celów zapewnienia bezpieczeństwa, w warunkach zabezpieczających je przed dostępem osób niepowołanych. Czas przechowywania danych na nośniku wynosi maksymalnie trzy miesiące. Po tym czasie dane zostaną zniszczone. Dane z monitoringu zabezpieczone na wniosek podmiotu uprawnionego (np. policji, prokuratury) przechowywane są przez Administratora przez okres jednego roku (nie dłużej niż jest to konieczne do zakończenia odpowiednich czynności wyjaśniających albo zakończenia odpowiednich postępowań) od dnia złożenia wniosku o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego. Po upływie tego terminu zabezpieczone dane zostaną zniszczone.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt z Administratorem możliwy jest korespondencyjnie na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe pochodzą z monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 8. Nie będzie Pani/Pan podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Administrator może powierzyć Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom (np. podmiotom świadczącym usługę ochrony, podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom świadczącym usługi informatyczne), przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy