MPEC Dębica

Spółka została wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000088668 w dniu 14.02.2002r sygnatura sprawy RZ.XII NS – REJ.KRS/8894/1/872.

Spółka działa na podstawie Aktu Założycielskiego w brzmieniu nadanym aktem notarialnym z dnia 18.06.1997r. Rep. Nr 4169/97 z późniejszymi zmianami:

a) z dnia 25.07.2000r wg Rep. A Nr 4313/2000r zmiana par.21 ust.1 

b) z dnia 5.07.2001r wg Rep. A Nr 2766/2001r. zmiana par.7, par.8 ust.1, par.8 ust.3

c) z dnia 9.05.2003r wg Rep. A Nr 950/2003r. zmiana par.8, par.27                     

d) z dnia 13.05.2004r wg Rep. A Nr 2.072/2004 zmiana: par.5 ust.1,par.12 ust.2,par.13, par.17, par.20, par.21 ust.1 i ust.3, par.22, par.24, par.29, par.32; skreślono: par.12 ust.3 i st.4                                                                         

e) z dnia 13.03.2008r Rep. A Nr 2112/2008 zmiana: par.12 ust.1, par.24 pkt 2; dodano w par.12 ust.3                                                                                    

f) z dnia 3.06.2008r

oraz przepisów Kodeksu Handlowego Spółek Handlowych.

W wyniku przekształcenia z mocy prawa z dniem 1 lipca 1997r z przedsiębiorstwa komunalnego p.n. „Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” w Dębicy powstała jednoosobowa Spółka Gminy Miasta Dębica pod nazwą „Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dębicy, na mocy art.14 ust.1 ustawy z dnia 20.12.1996r o Gospodarce Komunalnej i uchwały Zarządu Miasta Dębicy z dnia 12.06.1997r

Wysokość kapitału zakładowego na dzień 31.12.2007r
- kapitał zakładowy wynosi 10.342.000,00 zł

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy