MPEC Dębica

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przyłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej, prosimy o wypełnienie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej (Załącznik nr 1) i przesłanie go na adres siedziby spółki (ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica) lub drogą mailową.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej,
  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH

MPEC Sp. z o.o. w terminie 21 dni od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej określi warunki techniczne, które są ważne na okres 2 lat.

Wydanie przez MPEC Sp. z o.o. warunków technicznych oznacza, że istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej.

Dokument zostanie przesłany do Państwa listem poleconym lub po wcześniejszym uzgodnieniu, będzie do odebrania w siedzibie MPEC Sp. z o.o. ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica.

Szczegóły współpracy zostaną określone w umowie o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej. Umowa winna być zawarta na co najmniej 6 miesięcy przed planowanym terminem przyłączenia obiektu.

ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI

W okresie obowiązywania wydanych przez MPEC Sp. z o.o. warunków technicznych wystarczy, że wystąpią Państwo pisemnie z wnioskiem o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej (Załącznik nr 2) podając planowany termin dostawy ciepła. Wniosek należy wysłać na adres siedziby spółki (ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica) lub drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów i uzyskanych od Państwa informacji pracownik MPEC Sp. z o.o., w ciągu 14 dni dokona analizy ekonomicznej zadania określając stopień zaangażowania inwestycyjnego MPEC Sp. z o.o. w planowane przedsięwzięcie. Rozstrzygniemy w ten sposób, w jakim stopniu MPEC Sp. z o.o. sfinansuje wykonanie przyłącza ciepłowniczego wraz z kompaktowym, wymiennikowym węzłem cieplnym w Państwa obiekcie.

Umowa o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci określa zobowiązania stron w zakresie realizacji przedsięwzięcia.

Obejmuje w szczególności następujące kwestie:

  • opłatę przyłączeniową,
  • wykonanie projektu wykonawczego przyłącza sieci ciepłowniczej,
  • wykonanie projektu wykonawczego montażu kompaktowego, wymiennikowego węzła cieplnego,
  • uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych (np. zgoda na zajęcie terenu, przez który będzie przebiegać sieć ciepłownicza) po wcześniejszym wystawieniu przez Państwa pełnomocnictwa,
  • ustanowienie służebności przesyłu,
  • wykonanie przyłącza ciepłowniczego zgodnie z projektem wykonawczym wraz z dostawą materiałów instalacyjnych, zakupem i montażem kompaktowego, wymiennikowego węzła cieplnego w Państwa obiekcie.

Uzgodniona umowa o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci zostanie przesłana do Państwa listem poleconym lub po wcześniejszym uzgodnieniu, będzie do odebrania w siedzibie MPEC Sp. z o.o. ul. Rzeczna 1A.

ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ SPRZEDAŻY CIEPŁA ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG PRZESYŁANIA I DYSTRYBUCJI CIEPŁA

Na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia dostawy ciepła zapraszamy Państwa do Biura Obsługi Klienta w celu wypełnienia wniosku o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży ciepła oraz świadczenia usług przesyłania i dystrybucji ciepła (osoby fizyczne) ? Załącznik nr 3 lub wniosku o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży ciepła oraz świadczenia usług przesyłania i dystrybucji ciepła (osoby prawne) ? Załącznik nr 4 oraz podpisania umowy kompleksowej sprzedaży ciepła oraz świadczenia usług przesyłania i dystrybucji ciepła (zwana w dalszej części umową kompleksową).

W przypadku braku możliwości osobistego przybycia, projekt umowy kompleksowej zostanie państwu przesłany listem poleconym.

Umowa kompleksowa winna być dostarczona do Biura Obsługi Klienta w terminie do 7 dni przed uruchomieniem dostawy ciepła do przyłączonego obiektu.

Prosimy również o zapoznanie się z ogólnymi warunkami dostarczania ciepła ? OWU ? Regulaminem korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy (Załącznik Nr 5). 

DOSTAWA CIEPŁA DO OBIEKTU

Po podpisaniu umowy kompleksowej prosimy o wypełnienie wniosku o uruchomienie dostawy ciepła w terminie do 7 dni przed planowanym uruchomieniem dostawy ciepła.

Po weryfikacji wszystkich danych technicznych pracownik Biura Obsługi Klienta wystawi zezwolenie na włączenie będące załącznikiem do umowy. Zezwolenie to określa parametry techniczne dostawy ciepła dla jednego węzła cieplnego, określa grupę taryfową w oparciu o którą obiekt będzie rozliczany oraz precyzuje dane dla rozliczeń finansowych. Dokument ten winien być podpisany przez upoważnionego przez Państwa przedstawiciela oraz przedstawiciela służb technicznych MPEC Sp. z o.o.

Z datą podpisania zezwolenia przez obie strony umowy uruchomiona zostanie dostawa ciepła do przyłączonego obiektu.

? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy