MPEC Dębica

PROCEDURA SPRZEDAŻY ŻUŻLA w MPEC Sp. z o.o.

Sprzedaż żużla

 1. MPEC Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż żużla (mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych) o kodzie 10 01 80 dla osób fizycznych, jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcą(np. urząd miasta, urząd gminy, szkoła, fundacja, stowarzyszenie itp.).Zgodnie z art. 27 ust.8 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) podmioty te mogą poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust.10, i w takich ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne.
 2. Przedsiębiorcy mogą nabyć żużel pod warunkiem posiadania określonego przepisami prawa zezwolenia i uprawnienia na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarowania odpadem o kodzie nr 10 01 80 (przetwarzanie, transport).

W zakresie gospodarowania w/w odpadem wymagane jest zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów. Przedsiębiorcom zarejestrowanym na terenie powiatu dębickiego, zezwolenie wydawane jest przez Starostwo Powiatowe w Dębicy, po złożeniu stosownego wniosku i uiszczeniu opłaty (wydanie zezwolenia jest odpłatne).

Transport żużla

Żużel może być odebrany z użyciem następujących środków transportu:

 1. W przypadku osoby fizycznej bądź jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcą- środek transportu stanowiący własność osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej nie będącej przedsiębiorcą.
 2. W przypadku przedsiębiorców - środek transportu stanowiący własność przedsiębiorcy, który dokonał wpisu odpadu o kodzie 10 01 80 do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa. Rejestr ten zawiera podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami. W celu dokonania rejestracji należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu do rejestru w urzędzie marszałkowskim, właściwym dla miejsca zamieszkania bądź siedziby przedsiębiorcy, podając nazwę odpadu, tj.: mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych o kodzie 10 01 80.
 3. W przypadku przedsiębiorców i odbiorców wymienionych w punkcie I.1, korzystających z wynajętego transportu, żużel może być odebrany jedynie środkiem transportu podmiotu, który posiada wpis do rejestru, o którym mowa powyżej.

Uwaga! Ostateczny termin na złożenie wniosku do rejestru przypada na dzień 24.07.2018r. Wzór wniosku o wpis do rejestru można pobrać na stronie: www.bdo.mos.gov.pl

 1. Środek transportu MPEC Sp. z o.o. – po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wydawanie żużla

Wydawanie żużla następuje po złożeniu wniosku o sprzedaż żużla (wg wzoru) wraz z okazaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów(wymienionego w pkt. I.2) oraz dowodu dokonania wpisu do rejestru, o którym mowa w punkcie II.2, i podpisaniu karty przekazania odpadu. Wniosek dostępny jest na stronie www.mpec-debica.pl oraz w siedzibie firmy.

Załączniki:

 • Wniosek o sprzedaż żużla (osoby fizyczne)
 • Wniosek o sprzedaż żużla (jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą)
 • Wniosek o sprzedaż żużla (przedsiębiorcy)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz.93).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2015 poz. 796).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 2016 poz.1742).

 

Załączniki:
PlikAutorRozmiarUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz ten plik (Procedura sprzedaży żużla.pdf)Procedura sprzedaży żużla.pdfAdministrator470 kB10-05-201810-05-2018
Pobierz ten plik (Wniosek o sprzedaż żużla - jednostki organizacyjne.doc)Wniosek o sprzedaż żużla - jednostki organizacyjne.docAdministrator36 kB10-05-201810-05-2018
Pobierz ten plik (Wniosek o sprzedaż żużla - osoby fizyczne.doc)Wniosek o sprzedaż żużla - osoby fizyczne.docAdministrator41 kB10-05-201810-05-2018
Pobierz ten plik (Wniosek o sprzedaż żużla - przedsiębiorcy.doc)Wniosek o sprzedaż żużla - przedsiębiorcy.docAdministrator35 kB10-05-201810-05-2018

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy