MPEC Dębica

Polityka prywatności

Polityka prywatności

w serwisach internetowych

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 

Polityka prywatności w serwisach internetowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (zwana dalej Polityką), ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach internetowych administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

 

Polityka obowiązuje wszystkich Użytkowników, korzystających ze strony www.mpec-debica.pl oraz strony www.bip.mpec-debica.ires.pl oraz korzystających z fanpage’a/profilu/kanał MPEC Sp. z o.o. w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube), dalej strony www/serwisy/portale.

 

Ilekroć w niniejszej Polityce jest mowa o:

 1. Administratorze/MPEC Sp. z o.o. oznacza to Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica.
 2. Danych osobowych należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Osobie, której dane dotyczą oznacza to każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane są przetwarzane przez administratora odpowiadającego za przetwarzanie.
 4. Przetwarzaniu – należy przez to rozumieć operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Stronie trzeciej – oznacza to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
 6. Zgodzie osoby, której dane dotyczą – należy przez to rozumieć dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 7. Stronach www/serwisach/portalach – oznacza to strony www/serwisy/portale internetowe prowadzone przez Administratora, dostępne pod adresem mpec-debica.pl oraz www.bip.mpec-debica.ires.pl. w tym portale społecznościowe.
 8. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną korzystającą ze stron www/serwisu/portali.

 

 

 

Spis treści:

 

 1. Informacje o Administratorze danych – dane kontaktowe.
 2. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 • Bezpieczeństwo danych osobowych – zasady przetwarzania danych osobowych.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w serwisach.
 2. Odbiorcy danych.
 3. Okres przechowywania danych osobowych.
 • Przekazywanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 1. Wymóg podania danych osobowych.
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 3. Zbieranie danych podczas korzystania z serwisu.
 • Pliki cookies.
 • Linki do serwisów zewnętrznych.
 • Zmiany Polityki.

 

 1. Informacje o Administratorze danych – dane kontaktowe.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000088668, REGON 850490090, NIP 872-000-83-82

 

Telefon: 0-14 682-74-43

   0-14 682-62-99

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Strona WWW: www.mpec-debica.pl

 

 1. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”,
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781),
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2019 r. poz. 2460).

 

 • Bezpieczeństwo danych osobowych – zasady przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokładana wszelkich starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
 2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.
 3. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 4. Administrator kieruje się następującymi zasadami w procesie przetwarzania danych osobowych:
 5. dane osobowe przetwarzane są w określonych celach w sposób zgodny z tymi celami,
 6. dane zbierane są w minimalnym zakresie potrzebnym do realizacji celów,
 7. dane przetwarzane są w sposób legalny, rzetelny, przejrzysty oraz bezpieczny,
 8. przetwarzanie danych następuje w oparciu o podstawę określoną w przepisach prawa,
 9. realizuje prawa przysługujące osobom których dane dotyczą, tj. prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu oraz prawo do wycofania zgody,
 10. chroni dane przed dostępem osób niepowołanych, a także przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, uszkodzeniem lub zmianą danych,
 11. udostępnia dane innym podmiotom w sposób bezpieczny (np. poprzez zawarcie umowy o powierzeniu danych) oraz stosuje adekwatne techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych.
 12. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji TLS 1.2.

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w serwisach.

 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i na podstawie określonych przepisów prawa:

 

 1. Przeglądanie stron www oraz korzystanie z serwisów:

Dane osobowe wszystkich osób przeglądających strony www oraz korzystających z serwisu/portalu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz w stosownych przypadkach, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

 1. W celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim.
 2. Zapisywania danych w postaci plików cookies i wykorzystywania cookies na stronach www/serwisach/portalach – jeśli Użytkownik wyraził na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce obowiązującej na stronie www (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

 1. Portale społecznościowe.

Administrator posiada publiczne profile w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube). W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).

Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu:

 • administrowania i zarządzania fanpage’em/profilem/kanałem MPEC Sp. z o.o. - efektywnego prowadzenia profilu poprzez przedstawianie Użytkownikom informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora, w tym także udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do MPEC Sp. z o.o., zamieszczane posty i komentarze, w ramach fanpage’a/profilu/kanału MPEC Sp. z o. – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes MPEC Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • analitycznym, dotyczącym analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów społecznościowych.

 

 1. Komunikacja (kontakt mailowy lub telefoniczny).

 

Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Użytkownika, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego na stronach WWW numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes Administratora”.

 

Wyjątek od przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią), stanowi sytuacja, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika mają pierwszeństwo przed interesami Administratora.

 

 1. Odbiorcy danych.

 

Dane mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora lub wykonującym na rzecz Administratora usługi, w szczególności:

 • przedsiębiorcom świadczącym usługi związane z dochodzeniem lub obroną roszczeń oraz obsługą prawną (kancelarie prawne);
 • podwykonawcom i serwisantom;
 • audytorom;
 • przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim.

Dane mogą zostać ujawnione także:

 • organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądom, prokuraturze, Policji;
 • innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

 

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

 • Dane osobowe przetwarzane w zakresie komunikacji z Administratorem, czyli przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń i zapytań kierowanych za pośrednictwem e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na  prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z „polubieniem” lub „obserwowaniem” przez Użytkownika fanpage’a Administratora, profilu/kanału na portalu społecznościowym (np. Facebook, Twitter, YouTube) oraz dane osobowe, które Użytkownik przekazuje w inny sposób na portalu społecznościowym (jeśli np. doda komentarz, wpis, opinię itp.) będą przetwarzane przez Administratora przez okres istnienia fanpage’a, profilu lub kanału na portalu społecznościowym. W każdej chwili można odkliknąć opcję „Lubię to”, „Obserwuj”, usunąć komentarz, wpis, opinię lub inne interakcje, w sposób przewidziany w regulaminie danego portalu. Zasady odnoszące się do  fanpage’a/profilu/kanału ustala, Administrator, a zasady korzystania z danego portalu społecznościowego ustalane są przez administratora tego portalu i wynikają z jego regulaminu i polityki prywatności. Można usunąć swoje dane z portali społecznościowych zgodnie z regulaminem danego portalu.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami będą przetwarzane przez Administratora do czasu upływu okresu przedawnienia.
 • Dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych, statystycznych oraz w związku z administrowaniem serwisem będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów związanych ze skuteczną realizacją i rozwojem serwisu oraz do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata liczone od końca roku, w którym zostały zebrane.
 • Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.
 • Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W celu usprawnienia procesu przetwarzania i zarządzania danymi osobowymi, okresy przechowywania danych osobowych podane w latach będą liczone na koniec każdego roku, w którym rozpoczęło się przetwarzanie danych.

 

 • Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Administrator, co do zasady, nie przekazuje danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych, mogą one zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z portalu Facebook, Twitter, YouTube. W ramach korzystania z narzędzi dostarczanych przez te podmioty, które mogą gromadzić anonimowe dane na temat użytkownika, dane mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Administrator nie ma kontroli nad tym jakie dane gromadzi i jak je przetwarza dostawca serwisów internetowych lub wtyczek. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Użytkownikowi praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, może zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy. Dostawcy tych usług gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

 

 • Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 

 • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.
 • Prawo do sprostowania i uzupełnienia (art. 16 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Prawo do usunięcia (Art. 17 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania (art. 4 ust. 3) RODO). Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) – (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) lub f) – (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
 • Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO) – Wycofanie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) – jeżeli Użytkownik stwierdzi, że przetwarzanie dane osobowych jest niezgodnie z prawem lub uzna, że przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator dopuścił się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą:

 

 1. Użytkownik może wykonać powyższe prawa poprzez kontakt (korespondencja tradycyjna, e-mail) z Administratorem. Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Administrator może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji tożsamości.
 2. Administrator rozpatruje żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając przepisy prawa oraz prawa i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.
 3. Przy zgłoszeniu żądania Użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację.
 4. Administrator nie odmawia podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą pragnącej wykonać prawa jej przysługujące, chyba że nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.
 5. Bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udziela Użytkownikowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator poinformuje o takim przedłużeniu terminu, wraz z podaniem jego przyczyn.
 6. Jeśli Administrator otrzyma żądanie w formie elektronicznej, w miarę możliwości informacje zwrotne także przekaże w tej formie, chyba że Użytkownik zażąda innej formy.
 7. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem Użytkownika, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Użytkownika o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 8. Komunikacja i działania podejmowane na mocy art. 15–22 RODO, są co do zasady wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:
 1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
 2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 3. Jeżeli Administrator nie może jednoznacznie zidentyfikować Użytkownika lub ma uzasadnione wątpliwości co do jego tożsamości, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jego tożsamości. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania prośby o podanie dodatkowych informacji, Użytkownik nie uzupełni ich i jednoznaczna identyfikacja będzie niemożliwa, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. Administrator pouczy Użytkownika o terminie do podania dodatkowych danych i konsekwencjach ich niepodania.
 4. Administrator informuje o sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, każdego odbiorcę, któremu ujawnił dane osobowe Użytkownika, chyba że byłoby to niemożliwe lub wymagające niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych.

 

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji np. w przypadku komunikacji z Administratorem (kontakt mailowy, telefoniczny), wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danego zapytania, określonego celu.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 

W oparciu o dane osobowe Użytkownika Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

 1. Zbieranie danych podczas korzystania z serwisu.

 

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Serwis może gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów serwera. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. W ramach tzw. logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy wykorzystywany w celu administrowania serwisem, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem. Informacje zawarte w logach mogą obejmować:

 1. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików)
 2. data i godzina dostępu,
 3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika,
 7. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej, jeśli Użytkownik korzysta ze świadczonej przez Operatora usługi pocztowej.
 8. odwiedzana strona internetowa,
 9. ilość wysłanych danych w bajtach,
 10. używany adres IP (ewent. zanonimizowany).

Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 12 miesięcy od końca roku w którym zostały zapisane. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

 

 • Pliki cookies.

 

Informacje ogólne.

 

Zgodnie z art. 173 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2019 poz. 2460), Administrator stron wykorzystujących pliki cookies, informuje Użytkownika o stosowaniu tego mechanizmu oraz możliwości blokady jego stosowania poprzez użycie właściwej funkcji przeglądarki internetowej.

 

W serwisach stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania serwisów do potrzeb Użytkowników. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie), służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z serwisów. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania serwisów. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

Więcej na temat plików cookies: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/.

 

Cookies nie są szkodliwe dla Użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają niekorzystnie na ich działanie. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych, a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które podaje Użytkownik. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Pliki cookies nie pobierają żadnych poufnych informacji z urządzenia Użytkownika, a na ich podstawie nie można ustalić jego tożsamości. Plik cookies zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

 

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików cookies jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

Rodzaje plików cookies.

 

W ramach serwisu stosowane są następujące pliki cookies:

 

 • „niezbędne” pliki cookies – niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.  Tych plików cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre elementy strony nie będą wtedy działać. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych,
 • „analityczne” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są witryny internetowe lub pomóc w dostosowaniu stron internetowych; te pliki cookie pozwalają zliczyć wizyty i źródła ruchu w witrynie, dzięki czemu można mierzyć i usprawniać jej działanie. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne,
 • „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Zadaniem tych plików cookies jest umożliwienie Użytkownikowi korzystania z witryny internetowej w sposób lepiej dostosowany do jego osobistych preferencji w oparciu o jego wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na używanie tych plików cookies, niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo,
 • „społecznościowe” pliki cookies – służą do udostępniania stron i treści stron internetowych, za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych witryn internetowych. Podczas dzielenia się informacjami przy użyciu funkcji udostępniania w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych lub przycisku „Lubię to”, a także po powiązaniu konta na portalu społecznościowym ze stroną Administratora lub korzystania z treści zamieszczanych przez Administratora na stronach serwisów społecznościowych. Sieć społecznościowa rejestruje tego rodzaju działania Użytkownika. Nie wyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu,
 • poza własnymi plikami cookies, na stronach internetowych mogą być wykorzystywane tzw. third party cookies (ang.) (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem strony Administratora przez dostawców reklamowych. Pliki te wykorzystywane są do zapewniania na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej właściwości lub funkcji pochodzących od stron trzecich, (np. funkcje i treści reklamowe, filmy i usługi analityki strony internetowej). Podmioty instalujące tzw. third party cookies mogą rozpoznać urządzenie Użytkownika zarówno wtedy, gdy przy jego użyciu odwiedza daną stronę internetową, jak i wówczas, gdy przy użyciu danego urządzenia odwiedza strony internetowe, współpracujące z dostawcami reklamowymi.

 

Pliki cookies podmiotów trzecich

 

W ramach strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

 

 1. firmy Google LLC dotyczące usługi

Administrator korzystamy z narzędzi Google Analytics. Narzędzia te zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika na stronie. Informacje te wskazują na:

 • podstrony, które Użytkownik wyświetlił,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami.

 

Informacje te zbierane są w celu jak najlepszego dopasowania strony do potrzeb Użytkowników. Realizacja celu wymaga generowania na podstawie zebranych informacji anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz dokonywanie analizy aktywności na stronie. Cel realizowany jest poprzez korzystanie z plików cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Strona internetowa korzysta z Google Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Zapewnia to anonimizację adresu IP dzięki zastosowanie skrótu i wyklucza możliwość bezpośredniej identyfikacji osób.

Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej i dalszej realizacji usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Zapisywanie plików cookies Użytkownik może zablokować za pomocą odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki. Administrator informuje, że w takim przypadku niektóre funkcje i usługi ze strony internetowej mogą być niedostępne.

 

Użytkownik może zablokować opcję rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookies i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP Użytkownika) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Więcej informacji na temat postępowania z danymi Użytkownika w Google Analytics znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

 

Zarządzanie plikami cookies.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Stron.

Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych dostępne są pod linkami:

 • w przeglądarce Internet Explorer™

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

 • w przeglądarce Edge™ ,

https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

 

 • w przeglądarce Chrome™

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

 

 • w przeglądarce Safari™

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 

 • w przeglądarce  Mozilla Firefox ™

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl

 

 • w przeglądarce Opera™

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

 

Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w zakresie urządzeń mobilnych można znaleźć na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry).

Użytkownik może także zmienić ustawienia dotyczące poszczególnych plików cookies stosowanych przez zewnętrznych dostawców:

Facebook Opt-out

https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fadpreferences%2F%3Fentry_product%3Dad_settings_screen

 

Adobe Opt-out

https://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html

 

Zgoda na korzystanie z plików cookies.

Użytkownik, który wchodzi na stronę, ma możliwość zapoznania się z komunikatem informującym o możliwości korzystania z plików cookies oraz zasadami polityki prywatności Administratora, a następnie wyrażenia zgody (lub braku zgody) wobec stosowania tego mechanizmu. Użytkownik korzystając ze strony ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w powyższych celach klikając „Akceptuję”. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę lub sprzeciwić się, korzystając z możliwości kontynuacji nie akceptując plików cookies, a także z zarządzania ustawieniami plików cookies lub poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Na poziomie zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia określonych kategorii plików cookies.

 

Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystanie przez serwis plików cookies, może wyłączyć opcję ich zapisywania oraz wykorzystywania, a następnie w dowolnej chwili ją włączyć. Pliki cookies umożliwiające śledzenie są wyłączane w ten sam sposób, poprzez umieszczenie na komputerze Użytkownika plików cookies typu opt-out, które zapobiegają anonimowemu gromadzeniu danych. W przypadku usunięcia z dysku wszystkich plików cookies należy pamiętać, że stanie się to również z plikami cookies typu opt-out, co oznacza ewentualną konieczność ich instalacji w przyszłości.

 

 • Linki do serwisów zewnętrznych

Administrator nie odpowiada za polityki prywatności stron internetowych, do których odnośniki mogą być umieszczone na stronach oraz zaleca, zapoznanie się z politykami prywatności dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania. Niniejsza Polityka dotyczy tylko serwisów Administratora.

 

 • Zmiany polityki prywatności.

 

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka może ulec zmianie. Wraz ze zmianą treści dokumentu, zmieniona zostanie data jego aktualizacji, zamieszczana na końcu niniejszej Polityki. Natomiast o każdej istotnej zmianie Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez informację umieszoną na stronie internetowej. Zmiany w Polityce mogą wynikać np. ze zmian w przepisach prawa, zmian w obowiązujących standardach prywatności.

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-09

 

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy