MPEC Dębica

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna

 

Stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego wobec osób zaangażowanych w realizację Projektu „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.” (zwanym dalej Projektem) realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (zwane dalej MPEC Sp. z o.o.) w ramach PO IiŚ 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

 

 1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego aktualnie Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), mający swoja z siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., (będące beneficjentem PO IiŚ 2014-2020) z siedzibą: ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000088668, REGON 850490090, NIP 872-000-83-82 jest procesorem, podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pełniącym funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach PO IiŚ2014-2020).

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w celu realizacji Projektu zgodnie z jego zakresem rzeczownym, zawartymi umowami oraz z umową o dofinansowanie Projektu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez beneficjenta odbywa się w związku:
 • z realizacją ciążącego na beneficjencie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające Rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 poz. 818),
 • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019),
 • z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. Na podstawie zawartych umów MPEC Sp. z o.o. może przetwarzać różne rodzaje danych[1], w tym przede wszystkim:
 • dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,
 • dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
 • dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax., adres do korespondencji,
 • dane o charakterze finansowym, w tym w szczególności: nr rachunku bankowego.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Projektu.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • podmioty i osoby fizyczne, którym MPEC Sp. z o.o. powierzył wykonywanie zadań związanych z realizacją Projektu, w tym podmioty świadczące usługi, związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT, na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 28 RODO.
 • pracownicy MPEC Sp. z o.o. zaangażowani w realizację Projektu,
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrożeniem PO IiŚ 2014-2020.
 • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Klimatu i Środowiska będące podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z Administratorem) oraz Instytucji Wdrażającej (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przetwarzające dane w celu realizacji PO IiŚ 2014-2020, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, w celach archiwalnych, statystycznych oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO IiŚ 2014-2020).
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia rozliczenia Projektu.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
 • prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany (Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art.6 ust. 1 lit. e RODO),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych.
 1. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2014-2020 przez podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających.

 

[1] Informacja podawana w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO.

Klauzula informacyjna

 

Stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego wobec osób zaangażowanych w realizację Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy” nr RPPK.03.03.01-18-0011/16 (zwany dalej Projektem), współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (zwane dalej MPEC Sp. z o.o.).

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” jest Zarząd Województwa Podkarpackiego (obsługę Zarządu w tym zakresie zapewniają Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego), z siedzibą: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (zwany dalej Instytucją Zarządzającą) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (zwany dalej Programem).
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (zwany dalej Ministrem).
 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000088668, REGON 850490090, NIP 872-000-83-82 jest Beneficjentem Programu.

Na podstawie art. 28 i 29 RODO Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych (w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej), w ramach zbioru o którym mowa w pkt 1.

Na mocy Porozumienia CST[1] w związku z art. 29 RODO – Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych (w imieniu i na rzecz Ministra), w ramach zbioru danych, o którym mowa w pkt 2.

 1. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z:
 2. Instytucją Zarządzającą – Inspektor Ochrony Danych punkt kontaktowy: Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel.: 17 747 67 09 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego – Inspektor Ochrony Danych punkt kontaktowy: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Beneficjentem – Pełnomocnik Zarządu ds. bezpieczeństwa informacji punkt kontaktowy: Rzeczna 1A, Dębica 39-200, tel.: 14 682 62 99.
 5. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych, o którym mowa w:
 • pkt 1 - jest: aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności: potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość oraz działania
  informacyjno-promocyjne, w tym zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie - w ramach Programu;
 • pkt 2 - jest:
 1. zarządzanie, kontrola, audyt, sprawozdawczość i raportowanie w ramach realizacji programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 2. zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania
  do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie
  z funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych, w zakresie zbioru danych, o którym mowa w:
 • pkt 1 - jest: art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z pełnieniem funkcji Instytucji Zarządzającej, wynikającej z:
 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) – zwane dalej rozporządzeniem ogólnym.
 2. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.), zwana dalej ustawą wdrożeniową.
 • pkt 2 - jest 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z przepisami:
 1. rozporządzenia ogólnego;
 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.Urz.UE.L.347.470);
 3. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września
  2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu
  do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji
  oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami
  a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.Urz.UE.L.286.1);
 4. ustawy wdrożeniowej.
 5. W celu prawidłowej realizacji zamówienia publicznego na: dostawę, wdrożenie i utrzymanie
  LSI RPO WP 2014-2020[2], w ramach Osi Priorytetowych I-VI, X Programu, Instytucja Zarządzająca powierzyła przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy - podmiotowi realizującemu dostawę, wdrożenie i utrzymanie LSI RPO WP 2014-2020, wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych w LSI RPO WP 2014-2020, w ramach zbioru danych, o którym mowa w pkt 1 oraz z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych. Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w celu prawidłowej dostawy, wdrożenia i utrzymania LSI RPO WP 2014-2020, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Wykonawcy - z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych.
 6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
 7. Na podstawie zawartych umów MPEC Sp. z o.o. może przetwarzać różne rodzaje danych[3], m. in.:
 • dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko, w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,
 • dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax., adres do korespondencji,
 • dane o charakterze finansowym, w tym w szczególności: nr rachunku bankowego.
 1. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo mogą być wtórnie przetwarzane - z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego, określonego w art. 13 i 14 RODO.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • podmioty i osoby fizyczne, którym MPEC Sp. z o.o. powierzył wykonywanie zadań związanych z realizacją Projektu, w tym podmioty świadczące usługi, związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, w szczególności dostawcy rozwiązań IT, na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 28 RODO,
 • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, in. podmioty dokonujące oceny, ekspertyzy jak również podmioty zaangażowane, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli Programu – zgodnie z nałożonymi na Instytucję Zarządzającą obowiązkami na podstawie m. in. rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom, które zgodnie z przepisami nie są uznawane za odbiorców danych tj. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być: organy ścigania oraz sądy.
 2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1-2 będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553, z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
 • prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych,
 • Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b) i d) RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:
 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
 • celów archiwalnych w interesie publicznym:

- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach Programu, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych.

 1. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach Programu ma prawo skorzystać z przysługujących jej uprawnień, o których mowa w RODO - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 2. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 3. Instytucja Zarządzająca nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

[1] Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Nr RPPK/06/2015, zawarte w dniu 14 sierpnia 2015 r. (z późn. zm.).

 • [2] „LSI RPO WP 2014-2020” - należy przez to rozumieć Lokalny System Informatyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, umożliwiający wymianę danych z SL2014 („SL2014” – należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego służącą do rozliczenia Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą;) i zapewniający obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie;

 

[3] Informacja podawana w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO.

Klauzula informacyjna - Facebook, Twitter, YouTube

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. (dalej MPEC Sp. z o.o.), z siedzibą: ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000088668, REGON 850490090, NIP 872-000-83-82, a także jako:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora, w celu:
 • administrowania i zarządzania fanpage’em/profilem/kanałem MPEC Sp. z o.o. - efektywnego prowadzenia profilu poprzez przedstawianie Użytkownikom informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora, w tym także udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do MPEC Sp. z o.o., zamieszczane posty i komentarze, w ramach fanpage’a/profilu/kanału MPEC Sp. z o. – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes MPEC Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • analitycznym, dotyczącym analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dodatkowo informujemy, że administratorzy portali Facebook, Twitter, YouTube jako dostawcy narządzi związanych z fanpage’em/profilem/kanałem, są podmiotami współodpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage’a/profilu/kanału MPEC Sp. z o.o., które mogą przetwarzać ich dane we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne.

Facebook, Twitter, YouTube w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage/profil/kanał MPEC Sp. z o.o.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, przez czas do wycofania zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
 • dokonały subskrypcji fanpage’a/profilu/kanału MPEC Sp. z o.o., poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”, „Subskrybuj”.
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’a/profilu/kanale MPEC Sp. z o.o.
 1. Administrator będzie przetwarzał następujące dane:
 2. identyfikator (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez Administratora w jakikolwiek sposób weryfikowane w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 3. podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Panią/Pana na Pani/Pana własnym profilu na portalu Facebook, Twitter, YouTube;
 4. inne dane w zakresie opublikowanym przez Panią/Pana na Pani/Pana własnym profilu na portalu Facebook, Twitter, YouTube;
 5. zdjęcie profilowe;
 6. inne zdjęcia (umieszczanie zdjęć pod postami Administratora jest z Pani/Pana strony dobrowolne);
 7. treść Pani/Pana komentarzy,
 8. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do warunków korzystania z portalu Facebook, gromadzone za pomocą plików cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 9. Podanie danych osobowych w ramach korzystania z fanpage’a/profilu/kanału MPEC Sp. z o.o. jest dobrowolne. Nie podanie danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji np. możliwość zamieszczania komentarzy.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, w szczególności przez okres, w jakim dana osoba jest aktywnym użytkownikiem fanpage’a/profilu/kanału lub do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. W każdej chwili może Pani/Pan zrezygnować z „obserwowania”/„polubienia” fanpage’a/profilu MPEC Sp. z o.o. lub subskrybowania kanału MPEC Sp. z o.o. oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. Niezależnie od przechowywanych danych osobowych przez MPEC Sp. z o.o., własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook, Twitter, YouTube.
 11. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w portalu Facebook wynoszący 2 lata.
 12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kontakt z Administratorem możliwy jest korespondencyjnie na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica.

Niezależnie od kontaktu z MPEC Sp. z o.o., w sprawie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Facebook, Twitter YouTube przysługuje Pani/Panu prawo kontaktu także z administratorem portalu Facebook, Twitter, YouTube.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 2. Dane osobowe podawane na portalu Facebook, Twitter, YouTube w związku z korzystaniem z fanpage’a/profilu/kanału MPEC Sp. z o.o. mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Facebook, Twitter, YouTube.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczonych na fanpage’a/profilu/kanale MPEC Sp. z o.o. mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook, Twitter, YouTube.

 1. Administrator może powierzyć Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom (np. podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom świadczącym usługi informatyczne), przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 28 RODO.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom, które zgodnie z przepisami nie są uznawane za odbiorców danych tj. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być: organy ścigania oraz sądy.
 3. Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskuje od portalu Facebook, Twitter, YouTube oraz z Pani/Pana publicznego profilu.
 4. Administrator, co do zasady, nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych, mogą one zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z portalu Facebook, Twitter, YouTube. W ramach korzystania z narzędzi dostarczanych przez te podmioty, które mogą gromadzić anonimowe dane na temat użytkownika, dane mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Administrator nie ma kontroli nad tym jakie dane gromadzi i jak je przetwarza dostawca serwisów internetowych lub wtyczek. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Pani/Panu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, może Pani/Pan zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy. Dostawcy tych usług gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy