MPEC Dębica

Klauzula informacyjna - Facebook, Twitter, YouTube

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. (dalej MPEC Sp. z o.o.), z siedzibą: ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000088668, REGON 850490090, NIP 872-000-83-82, a także jako:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora, w celu:
 • administrowania i zarządzania fanpage’em/profilem/kanałem MPEC Sp. z o.o. - efektywnego prowadzenia profilu poprzez przedstawianie Użytkownikom informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora, w tym także udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do MPEC Sp. z o.o., zamieszczane posty i komentarze, w ramach fanpage’a/profilu/kanału MPEC Sp. z o. – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes MPEC Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • analitycznym, dotyczącym analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dodatkowo informujemy, że administratorzy portali Facebook, Twitter, YouTube jako dostawcy narządzi związanych z fanpage’em/profilem/kanałem, są podmiotami współodpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage’a/profilu/kanału MPEC Sp. z o.o., które mogą przetwarzać ich dane we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne.

Facebook, Twitter, YouTube w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage/profil/kanał MPEC Sp. z o.o.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, przez czas do wycofania zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
 • dokonały subskrypcji fanpage’a/profilu/kanału MPEC Sp. z o.o., poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”, „Subskrybuj”.
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’a/profilu/kanale MPEC Sp. z o.o.
 1. Administrator będzie przetwarzał następujące dane:
 2. identyfikator (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez Administratora w jakikolwiek sposób weryfikowane w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 3. podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Panią/Pana na Pani/Pana własnym profilu na portalu Facebook, Twitter, YouTube;
 4. inne dane w zakresie opublikowanym przez Panią/Pana na Pani/Pana własnym profilu na portalu Facebook, Twitter, YouTube;
 5. zdjęcie profilowe;
 6. inne zdjęcia (umieszczanie zdjęć pod postami Administratora jest z Pani/Pana strony dobrowolne);
 7. treść Pani/Pana komentarzy,
 8. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do warunków korzystania z portalu Facebook, gromadzone za pomocą plików cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 9. Podanie danych osobowych w ramach korzystania z fanpage’a/profilu/kanału MPEC Sp. z o.o. jest dobrowolne. Nie podanie danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji np. możliwość zamieszczania komentarzy.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, w szczególności przez okres, w jakim dana osoba jest aktywnym użytkownikiem fanpage’a/profilu/kanału lub do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. W każdej chwili może Pani/Pan zrezygnować z „obserwowania”/„polubienia” fanpage’a/profilu MPEC Sp. z o.o. lub subskrybowania kanału MPEC Sp. z o.o. oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. Niezależnie od przechowywanych danych osobowych przez MPEC Sp. z o.o., własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook, Twitter, YouTube.
 11. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w portalu Facebook wynoszący 2 lata.
 12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kontakt z Administratorem możliwy jest korespondencyjnie na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica.

Niezależnie od kontaktu z MPEC Sp. z o.o., w sprawie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Facebook, Twitter YouTube przysługuje Pani/Panu prawo kontaktu także z administratorem portalu Facebook, Twitter, YouTube.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 2. Dane osobowe podawane na portalu Facebook, Twitter, YouTube w związku z korzystaniem z fanpage’a/profilu/kanału MPEC Sp. z o.o. mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Facebook, Twitter, YouTube.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczonych na fanpage’a/profilu/kanale MPEC Sp. z o.o. mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook, Twitter, YouTube.

 1. Administrator może powierzyć Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom (np. podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom świadczącym usługi informatyczne), przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 28 RODO.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom, które zgodnie z przepisami nie są uznawane za odbiorców danych tj. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być: organy ścigania oraz sądy.
 3. Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskuje od portalu Facebook, Twitter, YouTube oraz z Pani/Pana publicznego profilu.
 4. Administrator, co do zasady, nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych, mogą one zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z portalu Facebook, Twitter, YouTube. W ramach korzystania z narzędzi dostarczanych przez te podmioty, które mogą gromadzić anonimowe dane na temat użytkownika, dane mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Administrator nie ma kontroli nad tym jakie dane gromadzi i jak je przetwarza dostawca serwisów internetowych lub wtyczek. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Pani/Panu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, może Pani/Pan zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy. Dostawcy tych usług gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy