MPEC Dębica

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000088668, REGON 850490090, NIP 872-000-83-82.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu: wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na ochronie jego działalności (zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MPEC Sp. z o.o. oraz ochrony mienia).
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: wizerunek osoby, postać, sylwetka.
 4. Pani/Pana dane osobowe (zapisy z kamer) będą przechowywane jedynie przez czas niezbędny dla celów zapewnienia bezpieczeństwa, w warunkach zabezpieczających je przed dostępem osób niepowołanych. Czas przechowywania danych na nośniku wynosi maksymalnie
  trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód
  w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie wskazanych okresów, uzyskane
  w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt z Administratorem możliwy jest korespondencyjnie na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe pochodzą z monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 9. Administrator może powierzyć Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom (np. podmiotom świadczącym usługę ochrony, podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom świadczącym usługi informatyczne), przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 28 RODO.
 10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 11. Dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom, które zgodnie z przepisami nie są uznawane za odbiorców danych tj. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być: organy podatkowe, organy ścigania oraz sądy.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy