MPEC Dębica

Klauzula informacyjna dla petentów, klientów, kontrahentów oraz ich członków zarządu, pełnomocników, osób upoważnionych do reprezentacji.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000088668, REGON 850490090, NIP 872-000-83-82.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora, w celu:
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań za żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • prawidłowej realizacji umowy, w tym udokumentowania jej zawarcia oraz rozliczenia. Jest to niezbędne do zrealizowania prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Podanie danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2 jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W celu zawarcia i realizacji umowy podanie danych osobowych jest niezbędne (jest warunkiem jej zawarcia).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt z Administratorem możliwy jest korespondencyjnie na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica.
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 6. Administrator może powierzyć Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom (np. podmiotom świadczącym usługę ochrony, podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom świadczącym usługi informatyczne), przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 28 RODO.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom, które zgodnie z przepisami nie są uznawane za odbiorców danych tj. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być: organy podatkowe, organy ścigania oraz sądy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy