MPEC Dębica

 

Klauzula informacyjna

 

Stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego wobec osób zaangażowanych w realizację Projektu „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.” (zwanym dalej Projektem) realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (zwane dalej MPEC Sp. z o.o.) w ramach PO IiŚ 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

 

 1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego aktualnie Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), mający swoja z siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., (będące beneficjentem PO IiŚ 2014-2020) z siedzibą: ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000088668, REGON 850490090, NIP 872-000-83-82 jest procesorem, podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pełniącym funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach PO IiŚ2014-2020).

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w celu realizacji Projektu zgodnie z jego zakresem rzeczownym, zawartymi umowami oraz z umową o dofinansowanie Projektu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez beneficjenta odbywa się w związku:
 • z realizacją ciążącego na beneficjencie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające Rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 poz. 818),
 • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019),
 • z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. Na podstawie zawartych umów MPEC Sp. z o.o. może przetwarzać różne rodzaje danych[1], w tym przede wszystkim:
 • dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,
 • dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
 • dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax., adres do korespondencji,
 • dane o charakterze finansowym, w tym w szczególności: nr rachunku bankowego.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Projektu.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • podmioty i osoby fizyczne, którym MPEC Sp. z o.o. powierzył wykonywanie zadań związanych z realizacją Projektu, w tym podmioty świadczące usługi, związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT, na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 28 RODO.
 • pracownicy MPEC Sp. z o.o. zaangażowani w realizację Projektu,
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrożeniem PO IiŚ 2014-2020.
 • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Klimatu i Środowiska będące podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z Administratorem) oraz Instytucji Wdrażającej (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przetwarzające dane w celu realizacji PO IiŚ 2014-2020, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, w celach archiwalnych, statystycznych oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO IiŚ 2014-2020).
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia rozliczenia Projektu.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
 • prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany (Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art.6 ust. 1 lit. e RODO),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych.
 1. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2014-2020 przez podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających.

 

[1] Informacja podawana w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO.

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy