Drukuj

 

Klauzula informacyjna

 

Stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego wobec osób zaangażowanych w realizację Projektu „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.” (zwanym dalej Projektem) realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (zwane dalej MPEC Sp. z o.o.) w ramach PO IiŚ 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

 

  1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego aktualnie Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), mający swoja z siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., (będące beneficjentem PO IiŚ 2014-2020) z siedzibą: ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000088668, REGON 850490090, NIP 872-000-83-82 jest procesorem, podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pełniącym funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach PO IiŚ2014-2020).

 

  1. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w celu realizacji Projektu zgodnie z jego zakresem rzeczownym, zawartymi umowami oraz z umową o dofinansowanie Projektu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych przez beneficjenta odbywa się w związku:
  1. Na podstawie zawartych umów MPEC Sp. z o.o. może przetwarzać różne rodzaje danych[1], w tym przede wszystkim:

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Projektu.

  1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia rozliczenia Projektu.
  2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
  1. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  2. Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2014-2020 przez podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających.

 

[1] Informacja podawana w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO.

Kategoria: POIS na lata 2014-2020
Odsłony: 94