Drukuj

Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji na gaz ziemny z wykorzystaniem silników gazowych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na działce o nr 360/6 w mieście Dębica. Na działce zlokalizowana jest aktualnie wymiennikownia grupowa W-1, która jest przewidziana do likwidacji poprzez budowę węzłów indywidualnych w poszczególnych budynkach, które zasila. Projekt likwidacji węzła grupowego jest odrębnym projektem. Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło odrębną instalację wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Wielkość instalacji kogeneracyjnej została tak dobrana, aby zaspokoić zapotrzebowanie na ciepło z sieci ciepłowniczej w Dębicy, które wynosi aktualnie w okresie letnim od 2,00 MWt do 2,5MWt, a w okresie grzewczym do około 32 MWt.

Produkcja ciepła z instalacji kogeneracyjnej zmniejszy produkcję ciepła wytwarzanego w kotłach wodnych opalanych węglem kamiennym w istniejącej ciepłowni MPEC Dębica zlokalizowanej w Dębicy przy ul. Rzecznej 1A. Produkcja ciepła z instalacji kogeneracyjnej będzie stanowiła około 24% dotychczasowej produkcji ciepła w tych kotłach. Realizacja przedsięwzięcia zmniejszy emisję CO2 ze spalania węgła kamiennego poprzez spalanie paliwa o niższej emisyjności. Podstawowe parametry techniczne i produkcyjne:

Planowane przedsięwzięcie obejmuje sprawdzone rozwiązania technologiczne spełniające warunki BAT i gwarantujące zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska w trakcie jego normalnej eksploatacji. Inwestycja zostanie wykonana w sposób określony w przepisach techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W trakcie realizacji Projektu wykorzystane zostaną atestowane materiały oraz rozwiązania technologiczne zapewniające szczelność, trwałość i niezawodność w przyszłej eksploatacji.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu: od 20.06.2020r. do 30.06.2022r.

Szacunkowe koszty:

 

Wskaźniki produktu(efekt rzeczowy):

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego(efekt ekologiczny):

 

 

Kategoria: POIS na lata 2014-2020
Odsłony: 3432