MPEC Dębica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z o.o. w Dębicy działając w oparciu o art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Spółka z o.o. w Dębicy ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie instalacji odpylania dla kotła WR-17M i WR-10

 Zakres zamówienia:

Robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmująca:

1. Projekt, dostawa i montaż instalacji odpylania wraz z wentylatorem wyciągu spalin dla kotła WR-17Moraz WR-10 z  włączeniem do emitora

2. Projekt, dostawa i wykonanie systemu automatyki i opomiarowania oraz dostosowanie go do istniejącegosystemu wizualizacji kotłów.

3. Wykonanie wszelkich robót demontażowych, odtworzeniowych i innych, niezbędnych do przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji.

4. Wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji i urządzeń potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie:
    - skuteczności odpylania,
    - dopuszczenia do ruchu eksploatacyjnego urządzeń i instalacji oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów w tym zakresie.

5. Wykonanie i dostarczenie projektów technicznych, uzyskanie wszelkich, niezbędnych uzgodnieńi pozwoleń w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia, techniczno-
ruchowej oraz instrukcji eksploatacji.

6. Przeprowadzenie rozruchu i 72-godzinnego ruchu próbnego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w stopniu umożliwiającym samodzielną eksploatację i spełnienie wymogów gwarancyjnych

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena [C] max. 70 pkt.

  2. Gwarancja max. 10 pkt.

  3. Wskaźnik kosztów eksploatacji - mediamax. 10 pkt.

  4. Wskaźnik kosztów eksploatacji – elementy filtracyjnemax. 10 pkt.

Termin realizacji zamówienia: 30.12.2015r.

Terminy pośrednie:
    - instalacja odpylania dla kotła WR-17M                        – do 30.09.2015r.
    - instalacja odpylania dla kotła WR-10                          – do 30.12.2015r.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Termin i miejsce składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w: siedzibie Zamawiającego w: MPEC Sp. z o.o. w Dębicy, ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, Sekretariat Prezesa Zarządu, w nieprzekraczalnym terminie: 20.03.2015r., godz. 14.00.

 

DOKUMENTY:

 2015_02_19_siwz.pdf

 2015_02_19_formularze.doc

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA:

 Odpowiedz_nr_1.pdf

 Odpowiedz_nr_2.pdf

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

 Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

© Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy